تیم کاما

رهام تیموری

roham@applycomma.com

Esfahani

الهه اصفهانی

Jafari

پریناز جعفری

parinaz@applycomma.com

Tajer

مهزاد تاجر

mahzad@applycomma.com

Rajabpourganji

عباس رجب پور گنجی

ab.rajabpour@gmail.com

Abbasi

نیلوفر عباسی

niloofar@applycomma.com

Taymouri

معصومه تیموری

masome@applycomma.com

محمد خردفلاح

ashkan@applycomma.com

هادی دادخواه

hadi@applycomma.com

Saffari

مریم صفاری

maryam@applycomma.com

رومینا باقری

romina@applycomma.com

حورا محمدی

houra@applycomma.com

Ostad

ساحل استاد

sahel@applycomma.com

Shahrooei

خدیجه شهرویی

khadije@applycomma.com

Jafari

الناز جعفری

elnaz@applycomma.com

Sadat hosseini

مهکامه سادات حسینی

Faraz

مهرناز فراز

mehrnaz@applycomma.com

Fazel

سیدعلی فاضل

sydalifazel@gmail.com

Gorji

مسلم گرجی

m26gorji@gmail.com

هنوز عضو گروه‌ تلگرامی ویزا کاما نشدی؟

گروه ویزا کاما
Visa Comma Group
کانال ویزا کاما
Visa Comma Channel
بالا